REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI KLUB365

DEFINICJE

1. Poniższy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.klub365.pl

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Administratorze - należy przez to rozumieć "WIN" - Katarzyna Sterna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 24

Aplikacji - należy przez to rozumieć aplikację Klub365 służącą do zarządzania zadaniami i efektywnością pracy w klubie sportowym

Użytkowniku - osoba zawierająca Umowę o świadczenie Usługi z Administratorem

Umowie - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Aplikacji Klub365, którą Użytkownik zawiera z Administratorem poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Pakiecie Usług - jakościowe i liczbowe określenie zestawu dostępnych Usług wraz ceną.

Danych dostępowych - należy przez to rozumieć indywidualne i niepowtarzalne: adres internetowy, login i hasło przyznane Użytkownikowi przez Operatora, umożliwiające mu korzystanie z Serwisu.

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin

Cenniku - należy przez to rozumieć cennik opłat abonamentowych za korzystanie z Serwisu umieszczony na stronie internetowej www.klub365.pl

Opłacie abonamentowej - należy przez to rozumieć miesięczną opłatę z tytułu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie. Wyrażenie zgody następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2. Aby korzystać z Aplikacji użytkownik musi dysponować systemem komputerowym spełniającym następujące wymagania minimalne:

-Procesor 1000 MHz

- Pamięc RAM: 512 MB

- Jedna z następujących przeglądarek: Opera 9.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Firefox 10 lub nowszy, z następującymi właściwościami: włączona obsługa Cookie, włączona obsługa JavaScript

- Dostęp do Internetu

3. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

5. Administrator może zablokować konto Użytkownika w Aplikacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie Rejestracji w Aplikacji nieprawdziwe dane

b) dopuścił się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z przedmiotem działania Aplikacji lub godzące w dobre imię Administratora.

6. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora. Takiemu Użytkownikowi nie przysługuje także zwrot kosztów za niewykorzystany ze względu na blokadę konta Pakiet Usług.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia ze swojej oferty bezpłatnego Pakietu Usług w dowolnej chwili. W takiej sytuacji Użytkownik korzystający z takiego Pakietu Usług nie traci wprowadzonych do Aplikacji danych, jeśli w wyznaczonym przez Administratora czasie wykupi którykolwiek z płatnych Pakietów Usług.

8. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać lub powielać kodu źródłowego lub łączyć się z Aplikacją w celu: zbudowania konkurencyjnego produktu lub usługi, budowania produktu lub usługi używając podobnych pomysłów, cech lub funkcji Usług, lub kopiowania jakichkolwiek pomysłów, właściwości lub funkcji Aplikacji.

9. O ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu i skutecznie nas o tym nie poinformuje, Użytkownik zgadza się, żeby Administrator, według własnego uznania, używała nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych elementów marki w prezentacjach, materiałach marketingowych, na liście klientów, w sprawozdaniach finansowych i na naszych stronach internetowych (w tym linków do stron internetowych) Użytkownika do celów marketingowych i opublikowania, że Użytkownik korzysta z Aplikacji Klub365

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik po wypełnieniu znajdującego się na stronie internetowej www.klub365.pl formularza i wybraniu Pakietu Usług, otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail indywidualny i niepowtarzalny adres, login oraz hasło, które umożliwiają mu korzystanie z Aplikacji.

2. Aktualna oferta Pakietów Usług oraz ich ceny brutto znajdują się na stronie www.klub365.pl

3. Użytkownik może wykupić Pakiet Usług, na jeden z oferowanych przez Administratora okresów.

4. Nieuiszczenie Opłaty abonamentowej oznacza rezygnację z korzystania z Aplikacji i powoduje rozwiązanie Umowy.

5. Uiszczenie Opłaty abonamentowej uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, przez okres, za jaki została uiszczona opłata abonamentowa.

6. Użytkownik uiszczając Opłatę abonamentową decyduje ilu Użytkowników jednocześnie będzie mogło korzystać z Aplikacji.

a) Zakończenie świadczenia usługi następuje w momencie nieopłacenia abonamentu. Dane wprowadzone przez Użytkownika przechowywane są na serwerze Operatora przez okres 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi przez Administratora. Po tym okresie Administrator ma prawo nieodwracalnie usunąć dane z serwera.

b) Administrator ma prawo wysyłać na podany podczas Rejestracji adres e-mail dowolne informacje dotyczące Aplikacji.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. W przypadku wybrania płatnego Pakietu Usług i założenia konta w Aplikacji, Administrator wystawi i dostarczy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika fakturę proforma z 7 - dniowym terminem płatności, zgodnie z Cennikiem. Nieopłacenie rachunku proforma oznacza rezygnację z korzystania z serwisu i spowoduje rozwiązanie Umowy. Po opłaceniu rachunku proforma Operator wystawi i prześle fakturę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Na życzenie Użytkownika Operator dostarczy fakturę w formie papierowej, w tym przypadku do opłaty abonamentowej zostanie doliczone 5 PLN netto.

2. Opłata abonamentowa jest pobierana z góry w okresach miesięcznych i nie podlega zwrotowi. Podczas dokonywania każdej płatności Użytkownik może zdecydować za ile miesięcy z góry dokonuje płatności.

3. Na 7 dni przed końcem okresu, za który została uiszczona Opłata abonamentowa, Operator wystawi i prześle na adres e-mail wskazany przez Użytkownika fakturę proforma z 7-dniowym terminem płatności zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Nieopłacenie rachunku proforma oznacza rezygnację z korzystania z serwisu i spowoduje rozwiązanie Umowy. Po opłaceniu rachunku proforma Operator wystawi i prześle fakturę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Na życzenie Użytkownika Operator fakturę dostarczy w formie papierowej, w tym przypadku do opłaty abonamentowej zostanie doliczone 5 PLN netto.

4. Wszystkie płatności dokonywane są w formie bezgotówkowej.

5. Wszelkie zmiany w Cenniku będą publikowane na stronie www.klub365.pl oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego miesiąca, następującego po okresie za jaki Użytkownik uiścił Opłatę abonamentową. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

PRZETWARZANIE DANYCH I PRZERWY TECHNICZNE

1. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Aplikacji z przyczyn technicznych.

2. Administrator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za uniemożliwienie korzystania z Aplikacji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

5. Administrator zachowuje najwyższej staranności w zakresie zabezpieczenia danych użytkownika przed ich utratą lub nieuprawnionym dostępem do nich.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do danych Użytkownika gromadzonych w Aplikacji, jeżeli do tego dostępu dochodzi w wyniku działań lub zaniedbań samego Użytkownika Serwisu.

7. Administrator serwisu nie odczytuje, przetwarza i nie udostępnia danych, które w ramach serwisu gromadzi Użytkownik z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik wyraził na to zgodę.

8. Administrator ma prawo rejestrować dane statystyczne dotyczące wykorzystania Aplikacji przez Użytkownika. Administrator zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko i wyłącznie na potrzeby utrzymania i rozwoju Aplikacji.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usług (lub ich jakiejkolwiek części), w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, za wcześniejszym powiadomieniem. W przypadku zaprzestania świadczenia usług, Użytkownikowi przysługuje zwrot nakładów poniesionych za okres, w którym nie mógł korzystać z Aplikacji. Użytkownikowi nie przysługuje żadne dodatkowe zadośćuczynienie.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Usługi Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać do Administratora za pomocą poczty e-mail pod adresem: team@klub365.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

2. Reklamacja powinna opisywać zaistniały problem, jak również być przesłana w sposób pozwalający Usługodawcy na odtworzenie problemu poprzez wykonanie kroków prowadzących do odtworzenia problemu będącego przedmiotem reklamacji składanej przez Użytkownika.

3. Ocena przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności zostanie dokonana przez Administratora w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator jest zobowiązany do ustalenia z Użytkownikiem sposobu zadośćuczynienia, którego wartość jednak nie może przekroczyć wysokości wniesionej przez Użytkownika opłaty za korzystanie z Aplikacji w miesiącu, w którym miał miejsce przedmiot reklamacji.

POMOC TECHNICZNA

1. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z Aplikacji oraz błędy pojawiające się w Aplikacji należy kierować na adres team@klub365.pl.

2. Administrator w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 7dni zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące korzystanie z Aplikacji oraz do usunięcia powstałych błędów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik nie może przesyłać żadnych robaków, wirusów lub jakiegokolwiek kodu o charakterze złośliwym lub destrukcyjnym.

2. Operator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie publikowane są na stronie www.klub365.pl. Niniejszym Regulaminem objęte są automatycznie wszelkie zmiany w serwisie, w tym modyfikacje obecnej funkcjonalności lub jego nowe wersje. Dalsze korzystanie z serwisu po wprowadzeniu takich zmian, oznacza ich akceptację.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.